Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania realitných služieb prostredníctvom realitnej kancelárie DLUGO reality (ďalej len „VP“)

1) Spoločnosť Dlugo reality s.r.o., so sídlom: Farbiarska 44, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 995 001; DIČ: 2023175748; IČ DPH: SK2023175748 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 26658/P, ktorej menom koná Mgr. Martin Dlugolinský (ďalej len „DLUGO reality“), je oprávnená poskytovať na území Slovenskej republiky realitné služby.

2.) VP DLUGO reality sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi realitnej kancelárie DLUGO reality a tretími osobami (záujemcami) a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária DLUGO reality poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní.

3) Účelom VP je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi osobami uvedenými v ods.2, spôsob vykonávania realitných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu a stanovenie zodpovednosti za porušenie zmluvných vzťahov.

4) Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka respektíve Obchodného zákonníka v platnom znení (podľa toho či je účastníkom zmluvy spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt).

5) Realitné kancelárie DLUGO reality sú samostatnými subjektmi práva (ďalej len „DLUGO reality“), hlavným predmetom ich podnikania je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností – realitná činnosť.

6) Realitní partneri predaja sú na základe dohody o spolupráci samostatnými subjektmi systému DLUGO reality a na základe poverenia poskytujú klientom služby v mene a na účet DLUGO reality.

7) DLUGO reality predkladá svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) typové návrhy zmlúv, ktorých zmeny je možné vykonať len po výslovnom súhlase zmluvných strán.

8) Sprostredkovanie kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností vykonáva DLUGO reality pre svojich klientov na základe exkluzívnych (výhradných) zmlúv.

9) Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu DLUGO reality navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti DLUGO reality, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti DLUGO reality; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou. V opačnom prípade sa klient zaväzuje uhradiť DLUGO reality paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% dojednanej odmeny (provízie). DLUGO reality a Klient spoločne vyhlasujú, že výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu DLUGO reality pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, keďže DLUGO reality vynakladá vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby ako v porovnaní s výdavkami pri neexkluzívnej zmluve. Klient a DLUGO reality berú na vedomie, že v individuálnych zmluvných dojednaniach môže plniť funkciu paušálnej náhrady výdavkov aj zmluvná pokuta, ktorá môže byť dojednaná aj vo vyššom percentuálnom vyjadrení ako 80%.

10) Pokiaľ bola zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov DLUGO reality, klient/ záujemca v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzatvorenia na základe priloženého formulára. 

11) Minimálny rozsah služieb DLUGO reality pri exkluzívnej (výhradnej) zmluve je: prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného; inzercia na web stránke www.dlugoreality.sk, inzercia na osobnej web stránke realitného makléra, ak má takúto stránku zriadenú; inzercia na realitných portáloch; vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti zahŕňajúcej umiestnenie plachty; zaistenie výpisu z katastra nehnuteľností a katastrálnej mapy; zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami; uzavretie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu; zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o notárskej úschove, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej/nájomnej a kúpnej/nájomnej zmluvy; zaistenie úhrady; príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej kúpnej/nájomnej zmluve, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad); organizácia podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane zabezpečenia overenia podpisov; podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane zabezpečenia kolkov; odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu.

12) Klient v právnom režime spotrebiteľa vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že podpisom žiadosti o zahrnutie nehnuteľnosti do ponuky DLUGO reality stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10 po úplnom poskytnutí služby.

13) Za poskytovanie realitných služieb náleží DLUGO reality odmena (provízia). Odmena môže byť dojednaná v zmluve ako paušálna, percentom z predajnej/kúpnej ceny alebo ako rozdiel medzi predajnou cenou a cenou požadovanou klientom. Ak je DLUGO reality platcom DPH, k odmene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.

14) Nárok na odmenu vzniká DLUGO reality okamihom uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy medzi klientom a treťou stranou (záujemcom), uzatvorenie ktorej je predmetom zmluvy, uzatvorenej medzi klientom a DLUGO reality. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom a DLUGO reality, ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo v priamej súvislosti s činnosťou DLUGO reality.

15) Klient dáva výslovný súhlas DLUGO reality k prevzatiu blokovacieho depozitu na úhradu kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu). Pre účely zloženia blokovacieho depozitu má DLUGO reality povinnosť viesť samostatný bankový účet, oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku DLUGO reality. Klient výslovne súhlasí a  oprávňuje DLUGO reality, aby si odmenu započítala vo svoj prospech z blokovacieho depozitu, ktorý zložila na jej účet za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy tretia osoba (záujemca).

16) DLUGO reality nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), z uzavretých zmluvných vzťahov.

17) DLUGO reality je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.

18) DLUGO reality ani ich realitní partneri predaja nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

19) Klient môže uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti DLUGO reality (ďalej len „reklamácie“) u príslušnej DLUGO reality, alebo priamo elektronickou formou. Klient ma právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb na emailovej adrese info@dlugoreality.sk.

20) Klient/záujemca v režime spotrebiteľa bol pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní realitnej služby poučený v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka o tom, že ak ide o vadu poskytovanej služby DLUGO reality, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. DLUGO reality je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie inej realitnej služby, ak tým DLUGO reality nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na dojednanú odmenu alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť realitná služba poskytnutá, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klientovi nebola pre väčší počet vád realitná služba doposiaľ poskytnutá. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.

21) Prevádzkovateľom informačného systému je DLUGO reality a účelom spracúvania osobných údajov je predovšetkým plnenie zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností DLUGO reality. Informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovom sídle spoločnosti DLUGO reality www.dlugoreality.sk.

22) Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (alebo aj pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov na tretie osoby bez súhlasu DLUGO reality.

23) Pokiaľ je v ustanoveniach zmluvy alebo týchto VP uvedené, že DLUGO reality zabezpečí, myslí sa tým, že zariadi záležitosť na náklady klienta/záujemcu.

24) Každá aktualizácia alebo zmena VP DLUGO reality bude zverejnená po jej doplnení na webovom sídle DLUGO reality www.dlugoreality.sk

25) V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia VP. DLUGO reality v tomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, za podmienky zachovania hospodárskeho a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

26) V prípade, že by sa Obchodné podmienky dostali do rozporu s VP, tak platia VP.

27) Tieto VP sa primerane vzťahujú aj na ustanovenia dohody o zložení blokovacieho depozitu.

28) Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.06.2020.

29) Tieto VP strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších VP

Porovnaj ponuky

Porovnať