Informácia o spracúvaní osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Spoločnosť Dlugo reality s.r.o., so sídlom: Farbiarska 44, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 995 001 ; IČ DPH: SK2023175748 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 26658/P, ktorej menom koná Mgr. Martin Dlugolinský ako prevádzkovateľ domény www.dlugoreality.sk. 

Spoločnosť Dlugo reality s.r.o. vykonáva realitnú činnosť a poskytuje realitné služby.  

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

* Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ? 

  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Bližšie informácie o možnostiach odvolania súhlasu poskytne Dlugo reality s.r.o. na základe emailom zaslanej žiadosti adresovanej na info@dlugoreality.sk alebo martin.dlugolinsky@gmail.com
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu

Bude prevádzkovateľ používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie ?

Nie.

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

* Záujemcovia o predaj, prenájom, kúpu nehnuteľností 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vašej ponuky alebo dopytu, týkajúcich sa predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne vybavovanie zaslaných ponúk a dopytov prostredníctvom webovej stránky. Rozsah osobných údajov, ktoré budeme o Vás spracúvať, záleží od skutočnosti, či sa rozhodnete využiť služby pre sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. V prípade, ak sa rozhodnete využiť služby v oblasti sprostredkovania predaja alebo prenájmu Vašej nehnuteľnosti, budeme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu:  meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, informácie o nehnuteľnosti (typ, cena, popis), región, mesto, PSČ, ulica, informácie o vlastníctve. V prípade, ak máte záujem o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti a rozhodnete sa využiť poskytované služby, budeme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, informácie o kúpe/prenájme nehnuteľnosti, preferovaná adresa nehnuteľnosti, typ nehnuteľnosti, osobné údaje uvedené v dopyte. Po doručení Vašej ponuky alebo dopytu týkajúcich sa predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti“ budú tieto postúpené obchodnému partnerovi, ktorý pre Dlugo reality s.r.o. vykonáva realitnú činnosť, podľa Vami preferovaného miesta, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári na našej webovej stránke alebo v emailovej správe, ktorú ste adresovali realitnej kancelárii. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola ponuka alebo dopyt doručená. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky, vybraný obchodný partner vrátane spolupracujúcich realitných maklérov.

* Záujemcovia o obhliadku nehnuteľnosti a

* Záujemcovia o bližšie poskytnutie informácií týkajúcich sa nehnuteľnosti a súvisiacich informácií

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vášho dopytu, týkajúceho sa uskutočnenia obhliadky alebo poskytnutia bližších informácií o nehnuteľnosti prípadne iných súvisiacich informácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne vybavovanie dopytov zaslaných prostredníctvom webovej stránky alebo emailovej komunikácie. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, osobné údaje uvedené v dopytovej otázke, informácie o obhliadke. Po doručení dopytu týkajúceho sa obhliadky alebo poskytnutia bližších informácií o nehnuteľnosti prípadne iných súvisiacich informácií bude táto žiadosť postúpená obchodnému partnerovi, ktorý spolupracuje s Dlugo reality s.r.o. alebo realitnému maklérovi, ktorý spolupracuje s Dlugo reality s.r.o. v závislosti od predmetu Vášho dopytu, ktorý ste odoslali prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky, vybraný obchodný partner spolupracujúci s Dlugo reality s.r.o. vrátane spolupracujúcich realitných maklérov.  

  

* Uchádzači o pozíciu Maklér 

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom posúdenia Vašej žiadosti, ktorú ste realizovali prostredníctvom kontaktného formulára. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je vybavovanie žiadostí a ich následné spracovanie v Dlugo reality s.r.o.. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené v odkaze, tel. číslo, predpokladané miesto výkonu činnosti. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola žiadosti na obsadenie voľnej pozície „Maklér“ doručená. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky a Dlugo reality s.r.o..

 

* Klienti realitných kancelárií

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom evidencie zrealizovaných obchodov týkajúcich sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľností, ako aj za účelom správy a uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená , že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia obchodov a ochrana Dlugo reality s.r.o. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, titul, tel. číslo, e-mail, informácie o nehnuteľnosti (typ nehnuteľnosti, typ ponuky, vlastníctvo, región, mesto, PSČ, ulica, popis nehnuteľnosti, informácie o cene nehnuteľnosti, fotografie prípadne videozáznam), osobné údaje nachádzajúce sa v zmluvnej dokumentácií týkajúcej sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti v súlade so zásadou minimalizácie. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov od zrealizovania obchodu týkajúceho sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, obchodný partner spolupracujúci s Dlugo reality s.r.o. vrátane spolupracujúcich maklérov.  

 

* Reklamačný formulár

 Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom posúdenia a následného vybavenia Vašej žiadosti  o reklamáciu, ktorú ste realizovali prostredníctvom reklamačného formulára na našej webovej stránke. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená , že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je náležité vybavenie reklamačného procesu, ochrana Dlugo reality s.r.o. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: povinné údaje: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, typ zrealizovanej transakcie, identifikačné údaje realitnej kancelárie a partnera predaja, na ktorých sa reklamácia vzťahuje, predmet reklamácie, nepovinné údaje: číslo zákazky (ID nehnuteľnosti), adresa nehnuteľnosti, adresné údaje – ulica, číslo domu, mesto, PSČ, údaje uvedené v dokumentácií vzťahujúcej sa k reklamácií, ktorú ste nahrali ako prílohu v rámci reklamačného formulára na našej webovej stránke. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania reklamačného procesu. K výmazu osobných údajov dôjde do 1 roka od vybavenia reklamačného procesu. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, vybraný obchodný partner spolupracujúci s Dlugo reality s.r.o. vrátane spolupracujúcich maklérov, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.  

 

* Dodávatelia

 Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom správy zmluvných vzťahov, uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv, internej evidencie, ako aj za účelom plnenia daňových povinností. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy, ako dotknutá osoba a na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je interná evidencia. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je aj čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných (daňových) povinností. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v dodávateľských zmluvách v súlade so zásadou minimalizácie. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, vybraný obchodný partner spolupracujúci s Dlugo reality s.r.o. vrátane spolupracujúcich maklérov, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.  

 

* Referencie

 Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom informovania verejnosti o kvalite poskytovaných služieb Dlugo reality s.r.o. vrátane spolupracujúcich obchodných partnerov (maklérov). Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o kvalite poskytovaných služieb Dlugo reality s.r.o.. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: hodnotenie, predmet referencie, odporúčanie, iné údaje, ktoré ste na základe vlastnej iniciatívy uviedli do predmetu referencie. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu prevádzkovania webovej stránky, na ktorej bola referencia uverejnená, prípadne po dobu pokiaľ klient nepožiada o výmaz referencie. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, vybraný obchodný partner spolupracujúci s Dlugo reality s.r.o.  vrátane spolupracujúcich maklérov, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.  

 

 

* Overovanie spokojnosti

 Po ukončení realitnej transakcie Vás môžeme kontaktovať za účelom overenia Vašej spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb Dlugo reality s.r.o.. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je skvalitnenie poskytovaných služieb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, hodnotenie. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 3 mesiacov od ukončenia realitnej transakcie. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, vybraný obchodný partner spolupracujúci s Dlugo reality s.r.o. vrátane spolupracujúcich maklérov, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.  

  

* Sociálne siete

 Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom zabezpečovania komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých ste nás kontaktovali. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie efektívnej elektronickej komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: užívateľské meno na sociálnej sieti, údaje poskytnuté pri zabezpečovaní komunikácie prostredníctvom sociálnych. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu aktívneho využívania nášho konta na sociálnych sieťach. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, správca sociálnej siete, prostredníctvom ktorej ste nás kontaktovali. 

 

* Evidencia uplatnených práv a oznámení dotknutých osôb

 Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom evidencie uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: bežné osobné údaje týkajúce sa uplatnenia práva, osobné údaje týkajúce sa prípadného porušenia ochrany. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti. 

  

* Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou. V prípade podania námietky týkajúcej sa  spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Dlugo reality s.r.o., so sídlom: Farbiarska 44, 064 01 Stará Ľubovňa alebo na e-mail: info@dlugoreality.sk alebo martin.dlugolinsky@gmail.com

 

* Informácie o spracúvaní cookies súborov 

 Sú to súbory vytvárané web-stránkami, ktoré ste navštívili a ukladajú sa na počítačoch užívateľov. Informácie uložené v súboroch slúžia na neskoršie použitie v rámci web-stránky.

Existujú rôzne typy cookie súbrov (cookies), využívajú sa na rôzne účely a obsahujú rôzne informácie.

Súbory cookie relácie sú uložené dočasne v pamäti (napr. zapamätanie jazyka). Tieto súbory nie sú uložené dlhodobo a vymazávajú sa zároveň s vypnutím prehliadača.

Trvalé (sledovacie) cookies majú svoju životnosť určenú navštívenou webstránkou a slúžia na uchovávanie informácií medzi jednotlivými návštevami. Pomáhajú web-stránkam pamätať si nastavenia (dĺžka zapamätania môže byť rôzna) a vedia rozoznať, že ste už stránky navštívili a podľa toho sa prispôsobiť vašim potrebám.

Cookies, ktoré používame na stránkach www.dlugoreality.sk nepoškodzujú Váš počítač.Porovnaj ponuky

Porovnať