Podporte 2% z dane rozvoj skialpinizmu v Tatrách

Pripravujeme:

  • spoločné tréningy
  • spoločné sústredenia
  • individuálne a spoločné tréningy
  • poradenstvo v stravovaní

 

Názov: ŠK DLUGO

Sídlo: Široká 1902/38, 05801 Poprad
IČO: 37793489
IBAN: SK60 1100 0000 0029 4916 2398
 
Právna forma: Združenie (zväz,spolok)

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Podávam si daňové priznanie sám

  • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Porovnaj ponuky

Porovnať