Daň z nehnuteľnosti 2023

Daň z nehnuteľnosti

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Ak u vás došlo k zmene v období medzi 2. januárom 2022 a 1. januárom (vrátane) 2023, ste povinný podať DP najneskôr do 31. januára 2023 – až na dve (dôležité) výnimky (čítajte nižšie). Ak si náhodou kladiete otázku, dokedy treba podať DP, ak u Vás došlo k zmene 1. januára 2022, odpoveďou je: že DP má byť podané do 31. januára 2022.

Ktoré sú tie dve (dôležité) výnimky?

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť :

 1.   dedením,
 2.   dražbou.

V týchto dvoch prípadoch musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak ste zdedili napríklad byt a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 20. 7. 2022. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni ,keď Osvedčenie (rozhodnutie) o dedičstve nadobudlo právoplatnosť. V praxi to znamená, že na podanie DP v tomto príklade máte 30 dní od 1. 8. 2022.

 

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania sú:

 • kúpa nehnuteľnosti,
 • predaj nehnuteľnosti,
 • darovanie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
 • zdedenie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou
 • rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní – v týchto prípadoch sa väčšinou mení podiel na spolu vlastnených nehnuteľnostiach,
 • získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia – v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sú pre tento účel považované všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení a to až do doby, kým bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
  V prípade, že budete robiť prístavbu, nadstavbu, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, ktoré si vyžadujú vydanie            stavebného povolenia, parcelné čísla uvedené v tomto povolení sa z pohľadu dane z nehnuteľností, za stavebný pozemok považovať nebudú, DP podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, samozrejme, v prípade, že dôjde k zmene výmery, či počtu podlaží
 • získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia,
 • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miestnosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kancelárske priestory)
 • zbúranie stavby – samozrejme na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností
 • pozemkové úpravy – na Slovensku prebieha proces preusporiadania pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach, aby ich bolo možné lepšie využívať. Rozdrobené parcely sa sceľujú, a vlastníci spravidla dostávajú parcely na iných miestach daného katastrálneho územia, alebo finančnú kompenzáciu. Ak sa Vás to týka a došlo u Vás k zmene vo vlastníctve, je potrebné, aby ste DP podali,
 • nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,
 • dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa týka skôr podnikateľov, ale môže sa s tým stretnúť aj bežný človek, aj keď z opačnej strany. Ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri. V takom prípade je potrebné zdokladovať tento nájomný vzťah a daňové priznanie nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže družstvo alebo farmár…,
 • keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Detailnejšie si o jednotlivých daniach môžete prečítať po kliknutí na odkaz: 

Zdroje:

slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_dan-z-nehnutelnosti1

danznehnutelnosti.sk

Nasledujúci článok

Svetový deň vody 2023

Porovnaj ponuky

Porovnať