Daň z nehnuteľností 2024

Ak ste od 02.01.2023 do 01.01.2024 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, tak je potrebné, aby ste do 31.01.2024 podali priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať na mestskom alebo obecnom úrade, podľa toho, kde konkrétne sa nachádza daná nehnuteľnosť.

Napríklad ak máte trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi, avšak kúpili ste si nehnuteľnosť v Poprade, tak do 31.1.2024 podáte priznanie k dani z nehnuteľností na mestskom úrade v Poprade osobne v podateľni alebo doporučene poštou.

Poprad

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností zaplatená napríklad v januári 2024 je daň z nehnuteľností za rok 2024 nie za uplynulý rok.

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. 

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Tlačivo priznanie k dani z nehnuteľností 2024.

Kliknite na obrázok a stiahnite si tlačivo priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka. Ak 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na splnenie povinnosti je najbližší pracovný deň. 

UPOZORNENIE! V ďalších zdaňovacích obdobiach  daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. 

Praktická rada:
Ak ste napríklad nadobudli nehnuteľnosť 25. 8. 2023, daňové priznanie ste povinní podať do 31. januára. 2024, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti boli k 1. januáru 2024 zapísané aj v katastri nehnuteľností.

Ako vypísať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Tieto odkazy na videá z web stránky danznehnutelnosti.sk Vám budú nápomocné, ak ste svoju nehnuteľnosť nadobudli kúpou alebo darom, ak ste postavili nehnuteľnosť a skolaudovali ju, či ukončili výstavbu drobnej stavby, ak ste získali stavebné povolenie, povolenie na zmenu v užívaní stavby. Skrátka vo všetkých prípadoch nadobudnutia nehnuteľnosti, okrem dedenia a dražby.

  daň za byt + nebytový priestor – kúpa

  daň za rodinný dom so záhradou – kúpa

  daň za garáž – kúpa

Tieto odkazy na videá z web stránky danznehnutelnosti.sk sú určené len pre tých, ktorí podávajú daňové priznanie za nehnuteľnosť, ktorú zdedili.

  daň za byt + nebytový priestor – dedenie

  daň za rodinný dom so záhradou – dedenie

  daň za pozemky – dedenie

Tieto odkazy na videá z web stránky danznehnutelnosti.sk využijete v prípade, že ste svoju nehnuteľnosť predali, niekomu darovali alebo zbúrali.

  daň za rodinný dom so záhradou – predaj

  daň za byt + nebytový priestor – predaj

Tieto odkazy na videá z web stránky danznehnutelnosti.sk budete potrebovať menej často, napr. ak podávate DP (daňové priznanie) za maloletú osobu či niekoho, kto Vás splnomocnil, alebo ak ste svoju nehnuteľnosť nadobudli dražbou. Tak isto môžete zistiť, ako sa vypisuje DP v prípade stavby slúžiacej na viaceré účely.

  Ako vyplniť daňové priznanie za byt nadobudnutý dražbou

  Ako vyplniť daňové priznanie za kúpenú stavbu slúžiacu na viaceré účely

  Ako vyplniť daňové priznanie za splnomocnenca, alebo neplnoletú osobu

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

Aké typy daňových priznaní rozlišujeme?

  • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
  • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).
  • Dodatočné prizanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
  • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Je možné podať daňové priznanie elektronicky?

Zákon neustanovuje povinnosť mesta alebo obce poskytovať elektronické služby, a teda napr. podať daňové priznanie elektronickými prostriedkami, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní mesto alebo obec na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví všetky podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Pokiaľ umožňuje vaše mesto/obec podávať daňové priznanie elektronicky, službu nájdete pod názvom Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Existujú však aj výnimky, teda mestá/obce, ktoré poskytujú túto službu pod alternatívnymi názvami, napríklad Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (mesto Pezinok) a podobne.

Porovnaj ponuky

Porovnať